SAMENGESTELD DOOR
HENK BACKER
0.
(verschijnt binnenkort)
6.
Beeldbewerking in Photoshop
12.
Productbesprekingen
1.
Inleiding
7.
Lesbrieven
13.
Externe sites
2.
Kleurbeheer
8.
Photoshop Tips
14.
 
3.
Workflow Adobe Lightroom
9.
Een toelichting op ....
15.
Trefwoorden
4.
Hoe beginnen met Lightroom 4?
10.
Esthetica en fotografie
16.
Woordenlijst
5.
Workflow DxO en Lightroom
11.
Insteekmodules (plugins)
17.
Colofon en contact

Zoeken op trefwoord:
31-01-2008

 

EYE-ONE VAN GRETAGMACBETH

Een geavanceerd systeem voor kleurbeheer is het systeem Eye-One van Gretagmacbeth. Het is modulair opgebouwd, met aparte onderdelen voor het kalibreren van monitor, beamer, scanner en printer. Eén meetapparaat wordt met een scala aan hulpmiddelen geschikt gemaakt om de kleuren van de verschillende onderdelen van de productieketen te onderzoeken en aldus de basis te verzamelen voor de kleurprofielen. Een grotere mate van eenheid is nauwelijks mogelijk en waarborgt een consistente benadering en overeenkomstige uitkomsten.

Figuur 1
In het kader van ons onderzoek hebben wij ons beperkt tot de kalibratie van de monitor en van de printer omdat deze onderdelen het meest relevant tij voor de fotograaf die in eigen beheer artistieke foto's maakt en afwerkt vanaf de opname tot en met de afdruk.
Om te beginnen wordt een keuze gemaakt uit de mogelijke soorten monitor omdat het gebruik van de hulpstukken hiervan afhangt. Softwarematig krijgt de gebruiker via het beeldscherm de nodige instructies over de te volgen handelingen. Opvallend daarbij is de gedegenheid van de methode. Zo wordt bij ieder proces opnieuw de densitometer opnieuw gekalibreerd op basis van een standaard wit vlak, dat in een van de hulpstukken is ingebouwd.
We weten dat omgevingslicht van invloed is op de kleur zoals wij die op het beeldscherm waarnemen. Daarom wordt eerst een meting verricht van het omgevingslicht, wederom met dezelfde densitometer maar met een ander hulpstuk. Alle meetresultaten worden vastgelegd en leveren uiteindelijk in samenhang met elkaar de gegevens voor de berekening van het kleurprofiel.

Figuur 2
Dezelfde procedures zijn in de testfase verschillende keren uitgevoerd. Daarbij bleek dat er nauwelijks verschil tussen de opeenvolgende profielen was te ontdekken. Hierbij moeten we aantekenen dat de gebruikte computerhardware de toets van de prosumerkwaliteit kan doorstaan maar toch niet kan tippen aan de kwaliteit die door desktop publishing en printing professionals wordt gebruikt. In die omgeving zullen de afwijkingen geheel wegvallen omdat de kwaliteit aldaar veel constanter is.
Nadat de monitor is gekalibreerd komt de printer aan de beurt. Een standaard target kleurenkaart wordt eerst uitgedraaid. Deze wordt door de densitometer handmatig gescand. Elke rij kleurvierkantjes wordt apart opgeslagen en aan het einde wordt het profiel voor de printer berekend.
De ervaring heeft geleerd dat de afstemming van kleuren tussen monitor en printer maximaal is en elke toets van de kritiek kan doorstaan. Apparatuur van een dergelijke kwaliteit kan niet goedkoop zijn. Met een prijs van enkel duizenden euro's voor alleen monitor en printer plaatst Eye-One zich buiten het bereik van de amateur-fotograaf en menig beroepsfotograaf zal zich terdege afvragen of hij de uitgave commercieel kan verantwoorden. Het was echter een genot om met EyE-One kennis te maken en we betreurden het dat het systeem ons slechts in bruikleen voor de duur van test werd ter beschikking gesteld.


________________________________________
Alle rechten voorbehouden © Henk Backer 2003 - 2011